Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Opłaty za śmieci

W dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Uchwałą Nr IV/38/2019 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

W wyniku podjętej uchwały stawki opłat od 1 kwietnia 2019 roku będą się przedstawiać jak w poniższej tabeli:

 

1.      dla nieruchomości zamieszkałych (opłata miesięczna) :

typ gospodarstwa domowego

odpady selektywne

odpady nieselektywne

1 osobowe

10,-

20,-

2 osobowe

20,-

40,-

3 osobowe

28,-

56,-

4 osobowe

33,-

66,-

5 osobowe

37,-

74,-

6 osobowe

43,-

86,-

7 i więcej osobowe

47,-

94,-

 

1.      dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna za jednokrotne odebranie odpadów) :

rodzaj pojemnika

odpady selektywne

odpady nieselektywne

pojemnik 110/120 litrów

18,-

36,-

pojemnik 240 litrów

30,-

60,-

pojemnik 1 100 litrów

150,-

300,-

pojemnik 5 000 litrów

750,-

1500,-

pojemnik 7 000 litrów

1050,-

2100,-

pojemnik 10 000 litrów

1500,-

3000,-

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w powyższej tabeli.

 

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią gospodarstwo, a w części nieruchomość niezamieszkałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z Tabelą 1 i Tabelą 2.

UMiG