Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Opłaty za śmieci

 W dniu 27 marca 2013r. Rada Miasta Uchwałą Nr XXX/266/2013 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

W wyniku podjętej uchwały stawki opłat będą się przedstawiać jak w poniższej tabeli:

Tabela 1

Rodzaj gospodarstwa Stawka za śmieci segregowane (w zł) Stawka za śmieci niesegregowane (w zł)
dla gospodarstw 1-osobowych 7,00 12,00
dla gospodarstw 2-osobowych 15,00 24,00
dla gospodarstw 3-osobowych 21,00 33,00
dla gospodarstw 4-osobowych 25,00 40,00
dla gospodarstw 5-osobowych 28,00 45,00
dla gospodarstw 6-osobowych 32,00 51,00
dla gospodarstw 7-osobowych i większych 35,00 54,00

 

Uchwała określiła również miesięczną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (t.j. szkoły, szpitale, domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki rekreacyjne, OSP, ośrodki zdrowia, sklepy, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, cmentarze, budynki w budowie itp.).

 

Opłata ta będzie pobierana w wysokości:

Tabela 2

Rodzaj pojemnika Stawka za śmieci segregowane (w zł) Stawka za śmieci niesegregowane (w zł)
pojemność 110/120 litrów 12,00 18,00
pojemność 240 litrów 20,00 35,00
pojemność 1100 litrów 100,00 150,00
pojemność 5000 litrów 500,00 750,00
pojemność 7000 litrów 700,00 1050,00
pojemność 10000 litrów 1000,00 1500,00

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w powyższej tabeli.

 

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią gospodarstwo, a w części nieruchomość niezamieszkałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z Tabelą 1 i Tabelą 2.

UMiG