Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Opłaty za śmieci

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Miejska w Nowej Dębie Uchwałą Nr XLVI/376/2021 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

W wyniku podjętej uchwały stawki opłat od 1 stycznia 2022 roku obowiązują w wysokości:  

 

1) dla nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej opłata od jednej  osoby wynosi 32,00 zł miesięcznie; jednocześnie ustalono częściowe zwolnienie z ww. opłaty w wysokości 8,00zł za miesiąc od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2) dla nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielolokalowej opłata od jednej osoby wynosi 24,00zł miesięcznie.

 

W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 48,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w zabudowie wielolokalowej.

 

Ponadto Uchwałą Nr XVII/146/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska ustaliła, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Dęba zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania w następujących terminach:

1) za styczeń do 15 stycznia

2) za luty do 15 lutego

3) za marzec do 15 marca

4) za kwiecień do 15 kwietnia

5) za maj do 15 maja

6) za czerwiec do 15 czerwca

7) za lipiec do 15 lipca

8) za sierpień do 15 sierpnia

9) za wrzesień do 15 września

10) za październik do 15 października

11) za listopad do 15 listopada

12) za grudzień do 15 grudnia.

Opłata jest płatna na indywidualny rachunek bankowy, u sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla lub w kasie urzędu. 

 

 

FN/AK


 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację:

  • w terminie do 10 dnia miesiąca nastepujacego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców-bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, uczniów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości);
  • w termienie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłata płatna jest do 15 każdego miesiąca, na podstawie złożonej deklaracji, na indywidualny rachunek bankowy lub wydzielony rachunek opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazany na stronie Gminy Nowa Dęba. Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu, pn-pt 8.00-13.30, a we wtorek 8.30-13.30, 15.00-15.45, u inkasentów, lub w kasie banku prowadzącego obsługę bankową Gminy. Jeżeli stawka opłaty nie uległa zmianie oraz nie uległa zmianie złożona deklaracja, Gmina Nowa Dęba nie wysyła informacji o opłatach na dany rok.