Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Małe granty

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  pozwala organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na ubieganie się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura trybu uproszczonego, tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

 

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

 

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Dębie, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznegomw rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.