Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Planowanie przestrzenne

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy należy do zadań własnych gminy ( art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2012 r  poz. 647) .

 

W celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, sporządza się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określające politykę przestrzenną dla obszaru całej Gminy.

 

Dla miasta i gminy Nowa Dęba zostały opracowane w 2002 roku  studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/355/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002r., z póź.zm.
2)Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002r. zmienione Uchwałą Rady Miejskie w Nowej Dębie Nr XIV/111/2011 z dnia 23.11.2011r. z póź.zm.

 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar miasta i gminy Nowa Dęba posiada częściowe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to:

1) III zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/303/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia 1997r.)
2) IV zmiana Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba (Uchwała XXXIX/304/97 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 kwietnia 1997r.)
3) MPZP ul Leśnej w Nowej Dębie (Uchwała LI/389/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 17.06.1998r.) zmiana nr 1 Uchwała Nr XIV/83/03 z 13 sierpnia 2003 r., zmiana nr 2 Uchwała Nr XIV/84/03 z 13 sierpnia 2003 r.
4) MPZP terenu pomiędzy ulicami Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie (Uchwała Nr XXXII/227/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 grudnia 2004 r.)
5) MPZP terenu górniczego „Tarnobrzeg II”Uchwała Nr III/12/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie  z 27 listopada 1998r.  zmiana Uchwała XXXII/228/04 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 grudnia 2004 r.)
6) MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany (Uchwała Nr XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005 r.)
7) MPZP terenu Aresztu Śledczego w Nisku, Oddział Zewnętrzny w Chmielowie (Uchwała Nr XXXVI/256/05 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 marca 2005 r.)
8)MPZP terenu w Chmielowie (Uchwala Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011r.)


 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba-1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul.J.Korczaka i ul.ks.H.Łagockiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/107/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba uchwalone przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwałą nr XLVII/354/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku wraz ze zmianą uchwaloną przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwałą nr XIV/111/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku oraz uchwałą nr XII/108/2015 z 30 września 2015 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XLVII/355/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie NR II/5/2014 z dnia 30.12.2014 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Chmielowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Chmielowie (Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011r.)