Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Deklaracja dostępności

 

      Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowadeba.pl

 

Data publikacji strony internetowej: obecnej wersji w kwietniu 2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – brak wersji mobilnej strony. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 21 grudnia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Referatu Organizacyjnego - Barbara Sudoł, adres poczty elektronicznej b.sudol@nowadeba.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 15 846 2671 w. 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Dla klientów przeznaczone jest wejście główne od ul. Rzeszowskiej. Wejście jest z poziomu chodnika.

Drugie wejście znajduje się przy parkingu od ul. Jana Pawła II. Po wejściu do budynku znajdują się schody. Przed budynkiem od ul. Jana Pawła II wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne od ul. Rzeszowskiej nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Pomieszczenia biurowe znajdują się na I, II i III piętrze Urzędu.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Brak jest oznaczeń w alfabecie Brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta i Gminy nie ma pętli indukcyjnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba możliwy jest w szczególności poprzez:

  1. pocztę elektroniczną - e-mail:
  2. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP adres skrytki: /umignd/SkrytkaESP
  3. przesyłanie faksów na numer +48 15 846 51 37
  4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.