Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kilka ważnych pytań

1. Czy obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych, po 30.06.2013r. same stracą ważność?
2013-03-26  Oświadczenie Zarządu PGKiM Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

 

W związku ze zmianą od 1.07.2013 zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie informuje, że nie ma konieczności wypowiadania zawartych z nami Umów na odbiór nieczystości stałych.
Oświadczamy, że wszystkie zawarte z nami Umowy na odbiór nieczystości stałych obowiązują tylko do 30.06.2013 i z dniem tym ulegają rozwiązaniu.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o. 

 

2. Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Osoby segregujące odpady będą uiszczały niższą stawkę. Co zostało określone w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Dębie (zobacz stawki).

 

3. Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Wtedy w drodze decyzji administracyjnej Burmistrz podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady- Operatora bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

4. Kto będzie składał deklarację i ponosił opłatę?
Właściciel gospodarstwa lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub właściciel wydzielonego lokalu lub właściciel nieruchomości niezamieszkałej.


5. A jeśli nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
Wówczas Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę liczbę osób zameldowanych lub faktycznie zamieszkujących (jeśli ta liczba jest większa).
 

6. Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?

Burmistrz wyda decyzję administracyjną określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. W sprawach dotyczących opłat stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa.


7. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Dęba będą zobowiązani wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania raz na dwa miesiące. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe raz w miesiącu.
Opłatę, o której mowa wyżej uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rzeszowskiej 3, 39-460 Nowa Dęba, lub u inkasentów lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Nowa Dęba: 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001.


8. Jak gmina ustaliła opłatę za odbiór odpadów? Jak ustalić stawkę, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy, rada miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (na podstawie danych statystycznych z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami ),
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty transakcyjne, np. koszty administracyjne, przyrost nie płaconych należności za odbiór i wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, koszty selektywnego zbierania, itp.),
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo).
Ponadto Rada Miejska ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

 

9. Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi,że niedokładnie oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.


10. Z czego wynika niższa stawka opłaty dla selekcjonujących odpady?
Przede wszystkim jest obowiązek selekcjonowania odpadów. Gmina musi osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, poprzez m. in. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. W szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina powinna więc ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selekcji odpadów. Przypominamy, że to Rada Miejska w regulaminie utrzymania czystości i porządku określa wymagania obowiązujące w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a).

 

11. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. Gmina nie będzie zatem, przejmować tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż większość mieszkańców pojemniki posiada. Kupią je ci, co nie uczestniczyli w procesie oddawania śmieci. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenia należy się dodatkowe wynagrodzenie.

 

12. Kto po 1 lipca 2013r będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy wyłącznie w ramach przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej np. spółce gminnej, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy stanie do przetargu i wygra z innymi podmiotami. W tym przypadku obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Tak określa to ustawa. Dodamy, że samorządy zaskarżyły ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego.


13. Kto będzie sprawował nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów w oparciu o zawartą umową i przepisy szczegółowe będzie prowadziła gmina.


14. Prowadzę firmę. Czy i moje śmieci będą odbierane w tym samym systemie co śmieci z gospodarstwa domowego ?
Obecnie przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych przez gminę następuje automatycznie (z mocy prawa – art. 6c ust. 1 u.c.p.g.) – ale tylko w wypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska w drodze uchwały, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zkłady pracy, szkoły, szpitale, cmentarze, itp). 


15. Czy jedna firma będzie wywoziła śmieci z terenu całej gminy?
Gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców mogą podjąć uchwały o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę. W gminie Nowa Dęba nie jest planowany podział na sektory. A więc będzie to robić jedna firma.


16. Co z odebranymi odpadami zrobi firma wybrana w przetargu przez gminę?
Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach, natomiast zmieszane odpady komunalne przekazuje do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Zapis ustawy zakazuje mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

 

17.Panie Burmistrzu! Co w sytuacji, gdy od 5 lat segreguję śmieci i je sprzedaję jako surowce wtórne. Dlaczego mam ponosić dodatkowe koszty, jak ja nie będę posiadał odpadów? Co w związku z tym zrobi firma odbierająca odpady, gdy nie będzie miała co ode mnie odbierać?! Już w tej chwili, posiadając umowę z PGKiM, kosz jest pusty. Na dowód sprzedaży surowców wtórnych posiadam dowody sprzedaży.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniosła połączenie odpłatności za usługę.

Obecnie wprowadzona została opłata, która nie jest powiązana wprost z usługą, a jest daniną publiczno-prawną.

Mieszkaniec wpłaci na rzecz gminy miesięczną opłatę (niezależnie od ilości odpadów komunalnych). Natomiast gmina zapłaci firmie, wyłonionej w przetargu (tak każe ustawa), ryczałtową kwotę za usługi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opłata w swych założeniach ma pokryć koszty:

- odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwania odpadów,

- odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- obsługi administracyjnej.

Nie można przeznaczać tych zebranych środków na inne cele budżetowe.

Jeszcze raz dodam, że takie są uregulowania prawne ustalone przez parlament.

 

18.Witam serdecznie.

Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy ustawy śmieciowej. Czy firma, z którą Gmina podpisze umowę na wywóz smieci, będzie równiż zbierała przedmioty wielogabarytowe (np. wersalka, fotel, krzesło) i w jaki sposób bedzie się to odbywało? Czy to ta firma okresli dni czy miesiące w których bedzie zbierała w/w przedmioty.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Dęba firma wyłoniona do odbioru odpadów komunalnych będzie miała obowiązek odbioru odpadów wielkogabarytowych. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie to raz w roku, w zabudowie wielorodzinnej będzie częściej - dokładnie określimy to w specyfikacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych.

Ponadto, każdy mieszkaniec będzie mógł odpady wielkogabarytowe nieodpłatnie, we własnym zakresie, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie jego otwarcia. PSZOK planujemy uruchomić na terenie Nowej Dęby.

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie ustalony przez firmę, a mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni.