Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje o środowisku

 

 
PODSTAWA PRAWNA
 
Art. 21-25 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)