Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowa Dęba prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu; z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Rejestr instytucji kultury prowadzi referat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 26 71 w. 214.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Elektroniczny rejestr instytucji kultury

Prowadzony elektroniczny rejestr instytucji kultury obejmuje następujące dane i informacje:

1) numer wpisu do rejestru;

2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;

3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu;

4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;

5) siedzibę i adres instytucji kultury;

6) oznaczenie organizatora instytucji kultury;

7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;

8) akt o utworzeniu instytucji kultury;

9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba);

2) wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (na wniosek zainteresowanego). Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej - Dz. U. Nr 187, poz. 1330). Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, pokój nr 206, II piętro) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba: 97 1240 2744 1111 0010 7170 1102.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W przypadku odpisów potwierdzonych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546ze zm.).

Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania - poniedziałek, środa, czwartek, piątek (730 - 1530), wtorek (830 - 1630) w referacie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pokój nr 214, II piętro).

 

 

 

Data publikacji: 2015-09-16
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: