Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/147/2019
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/146/2019
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/145/2019
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/144/2019
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/143/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/142/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/141/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/139/2019
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/138/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/137/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVII/134/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 Uchwała Nr XVI/127/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
30 Październik 2019 Uchwała Nr XVI/125/2019
w sprawie nadania nazw ulic na terenie Sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
30 Październik 2019 Uchwała Nr XVI/117/2019
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw .....
Więcej array-brown
30 Październik 2019 Uchwała Nr XVI/116/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 Uchwała Nr XV/109/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 Uchwała Nr XV/108/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 Uchwała Nr XV/107/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
28 Sierpień 2019 Uchwała Nr XIII/102/2019
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 Uchwała Nr X/90/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil