Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
26 Czerwiec 2019 Uchwała Nr X/89/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2019 - 2022
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 Uchwała Nr X/85/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
29 Maj 2019 Uchwała Nr VIII/82/2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej array-brown
29 Maj 2019 Uchwała Nr VIII/80/2019
w sprawie nadania nazw ulic
Więcej array-brown
29 Maj 2019 Uchwała Nr VIII/79/2019
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Więcej array-brown
29 Maj 2019 Uchwała Nr VIII/74/2019
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
29 Maj 2019 Uchwała Nr VIII/73/2019
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 Uchwała Nr VII/68/2019
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 Uchwała Nr VII/64/2019
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 Uchwała Nr VI/62/2019
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 Uchwała Nr VI/61/2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 Uchwała Nr VI/60/2019
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Nowodębskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 Uchwała Nr VI/59/2019
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/54/2019
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/53/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/43/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/41/2019
w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 Uchwała Nr IV/39/2019
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 Uchwała Nr IV/38/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/15/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil