Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
26 Marzec 2015 Uchwała Nr V/51/2015
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 Uchwała Nr V/49/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku
Więcej array-brown
26 Luty 2015 Uchwała Nr IV/40/2015
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu
Więcej array-brown
26 Luty 2015 Uchwała Nr IV/39/2015
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 Uchwała Nr III/30/2015
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych
Więcej array-brown
29 Styczeń 2015 Uchwała Nr III/29/2015
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 Obwieszczenie Nr 1/2014
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 Uchwała Nr XLVIII/448/2014
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Więcej array-brown
14 Listopad 2014 Uchwała Nr XLVIII/447/2014
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 Uchwała Nr XLVII/443/2014
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2014 Uchwała Nr XLVII/441/2014
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 Uchwała Nr XLVI/431/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 Uchwała Nr XLVI/425/2014
w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 Uchwała Nr XLVI/424/2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
20 Sierpień 2014 Uchwała Nr XLVI/423/2014
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2014 Uchwała Nr XLV/414/2014
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Maj 2014 Uchwała Nr XLIV/401/2014
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Więcej array-brown
28 Maj 2014 Uchwała Nr XLIV/398/2014
w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciel
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 Uchwała Nr XLII/389/2014
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2014 Uchwała Nr XLII/388/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil