Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Marzec 2022 LI/424/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/423/2022
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/422/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/421/2022
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Alfredówka)
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/420/2022
w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/419/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/418/2022
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/417/2022
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/416/2022
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowa Dęba do klastra energii
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/415/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/414/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/413/2022
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/412/2022
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/411/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama)
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/410/2022
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/409/2022
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/408/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Luty 2022 L/407/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na rok 2022
Więcej array-brown
17 Luty 2022 XLIX/406/2022
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rozalinie
Więcej array-brown
17 Luty 2022 XLIX/405/2022
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Cygany
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator