Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2021 XLVII/384/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne"
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/383/2021
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/382/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/381/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/380/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/379/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/378/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/377/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/376/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/375/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/374/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli”
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/373/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba ”
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/372/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba”
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLVI/371/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/370/2021
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/369/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/368/2021
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/367/2021
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/366/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/365/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator