Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
28 Styczeń 2021 XXXI/280/2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/279/2021
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/278/2021
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/277/2021
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów)
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/276/2021
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/275/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli..."
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/274/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/273/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/272/2021
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/271/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/270/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/269/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/268/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/267/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/266/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/265/2020
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/264/2020
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/263/2020
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/262/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/261/2020
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator