Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Marzec 2023 LXVIII/564/2023
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/563/2023
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Cyganach
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/562/2023
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/561/2023
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/560/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/559/2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/558/2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/557/2023
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/556/2023
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/555/2023
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (MPZP Rozalin)
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/554/2023
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (MPZP Niżańska)
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/553/2023
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 r.
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/552/2023
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 r.
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/551/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/550/2023
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Dęba na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/549/2023
w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/548/2023
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba - etap 3
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/547/2023
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Nowej Dębie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce
Więcej array-brown
09 Luty 2023 LXVI/546/2023
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce
Więcej array-brown
09 Styczeń 2023 LXV/545/2023
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator