Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy - rozpoczęto nabór wniosków „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne"

22-02-2013

W terminie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. od godziny 8:00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 22 marca 2013 r. do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).
Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia na adres 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

- nie później niż IV kwartał 2013 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:
- Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka.
- Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
- Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).
Mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny*, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
* Zakładem głównym jest główne miejsce stałego wykonywania działalności.

 

 

Poziom dofinansowania
d. Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.
e. Kwota wsparcia:
• Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
• Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.
f. Wartość projektu:
• Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
• Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

 

Więcej informacji oraz formularze do pobrania na stronie:  https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389

 

RL/MS

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*