Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Dotacje bezpośrednie dla przedsiębiorców

18-12-2015

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

 

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych

średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych

 

  • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

 

  • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 200 000 000 zł.

 

Szczegóły:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

 

 

RL/SB

Lista aktualności