Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

01-03-2017

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc - ma formę premii w wys. 100000 PLN.

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

I - rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,

II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

 

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,

- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

 

Dla kogo dotacja?

- Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

 

Jakie warunki trzeba spełniać ?

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,

- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

 

Pomocy nie przyznaje się osobie,która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,

- „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 - 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html 

 

RL/SB

 

 

Lista aktualności