Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Otwarcie drugiego naboru do udziału w projekcie "Praca na własny rachunek szansą na lepsze jutro"!

21-05-2013

    Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2013 roku otwieramy drugi i ostatni nabór Kandydatów do udziału w projekcie pt. „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO!”, realizowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Rozpoczęcie naboru: 29 kwiecień 2013 r.

Zakończenie naboru: 29 maj 2013 r. (z wyłączeniem 2 maja 2013)

Miejsce przyjmowania dokumentów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 35 - 074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319

Biuro Projektu "PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ

NA LEPSZE JUTRO!” - lokal nr 319

od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00

 

Informacje udzielane są pod nr telefonu: 17 852 49 12

 

Forma składania dokumentów:

    Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata Karty zgłoszeniowej do Projektu na obowiązującym wzorze (załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) i dostarczenie jej wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi (załączniki od nr 1 do 5) w wyznaczonym terminie do Biura Projektu lub przesłanie ich pocztą bądź kurierem na adres Biura Projektu w terminie rekrutacji (decyduje data wpływu dokumentów).

    Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta. W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, natomiast w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Biura Projektu. Data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia rekrutacji. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie do Kandydata pisma informującego o nadanym Numerze Aplikacyjnym Kandydata (NAK). W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych osobiście przez Kandydata dokumenty te będą przyjmowane tylko od osób upoważnionych przez Kandydata do ich złożenia w formie pisemnej.

   Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, od następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Kandydat do projektu, który wycofa zgłoszenie nie może ponownie składać

 

  Dokumentów rekrutacyjnych w ramach obowiązującego naboru.

  Kartę zgłoszeniową do Projektu można:

- odebrać osobiście w Biurze Projektu w siedzibie Beneficjenta w formie papierowej i / lub elektronicznej,

- pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej projektu z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA:

- istnieje także możliwość przesłania kompletu formularzy rekrutacyjnych do osoby zainteresowanej drogą pocztową, jeśli kandydat wyrazi takie zapotrzebowanie w toku rozmowy telefonicznej i przekaże adres na jaki mają zostać przesłane dokumenty rekrutacyjne.

 

       UWAGI!

1.    Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej do Projektu (podpisanej oraz parafowanej na każdej ze stron, wypełnionej w sposób czytelny odręcznie lub komputerowo) wraz z wymaganym kompletem załączników.

2.    Komisja Rekrutacyjna przy ocenie Dokumentów rekrutacyjnych będzie stosowała kryteria oceny formalnej i merytorycznej (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie). Osoby z najwyższą punktacją w ramach oceny formalnej i merytorycznej zostaną zaproszone do trzeciego etapu polegającego na podejściu do testu kompetencji przedsiębiorczych, którego wynik będzie doliczany do uprzednio zdobytej liczby punktów.

3.    Ocena formalna będzie dokonywana w sposób 0 – 1 (spełnia / nie spełnia) w przypadku spełniania kryteriów kwalifikacyjnych grupy docelowej.

4.    Na etapie oceny formalnej za przynależność do każdej z 4 preferencyjnych grup kwalifikacyjnych wymienionych w § 3 ust. 2 Regulaminu Kandydat otrzyma 5 dodatkowych punktów (max. 20 pkt.).

5.    Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej odrzucać będzie bez możliwości poprawy formalnej Dokumenty rekrutacyjne:

a) nie spełniające warunków wymienionych w paragrafie 3, 4 i / lub nie potwierdzonych zgodnie z paragrafem nr 5 regulaminu,

b) złożone w nie właściwym terminie lub miejscu,

c) przygotowanych na wzorach nie będących załącznikami do niniejszego Regulaminu,

d) zmieniających limit miejsca przeznaczony do wypełnienia poprzez rozszerzenie formularza w formie elektronicznej lub drastyczne pomniejszenie czcionki formularza (obowiązująca czcionka: Verdana w rozmiarze 8, a liczba stron Karty zgłoszeniowej 12),

e) niekompletne czyli niezawierające wszystkich wymaganych załączników,

f) w których Kandydaci będą ubiegali się o kwoty wyższe niż maksymalna kwota wsparcia finansowego przewidziana Regulaminem,

g) w których Kandydaci zadeklarują zamiar założenia własnej firmy w innej formie prawnej niż „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”,

6. Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne inne niż wymienione w punkcie 5 będą mogły zostać uzupełnione i / lub poprawione przez Kandydatów jednokrotnie w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji z wykazem błędów przez Beneficjenta w formie e-mailowej lub pocztą tradycyjną oraz na adres wskazany przez Kandydata w Karcie zgłoszeniowej. Wybór sposobu przekazania informacji o błędach należy do Kandydata, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę dni sugerowana forma to poczta e-mailowa.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/praca_na_wlasny_rachunek_/aktualnosci/art21.html

 

 

RL/MS

Lista aktualności