Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu będzie udzielał pożyczek mikroprzedsiębiorcom

07-04-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

     Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5 000 zł. Do składania wniosków zapraszamy mikroprzedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu t.j. Miasta Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego. O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.


     Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

     Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 000 zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

     Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy. Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020 r.


     Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w sposób:.
- elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
- elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP 
- składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP
- lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data stempla pocztowego.


     Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 823 00 30 w. 125

Wszelkie informacje oraz załączniki w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie:
https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow 

 

RL/MM

Lista aktualności