Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Nabór na szkolenie - Profesjonalny sprzedawca

30-11-2012

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od 6 grudnia 2012r.
ogłasza nabór na SZKOLENIE  pn.

 

 

Profesjonalny sprzedawca

 

dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Tarnobrzeg w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W pierwszej kolejności na szkolenia kwalifikowani będą:
- Bezrobotni w wieku 18-24 lata,
- Bezrobotni długotrwale.

planowany termin rozpoczęcia szkolenia: kwiecień 2013r

Liczba miejsc ograniczona - nabór będzie prowadzony do momentu zgłoszenia się na szkolenie wystarczającej liczby osób. Urząd zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w trakcie naboru zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa zamieszczonym na stronie www.puptarnobrzeg.pl.
Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami zawartymi w kolejnych komunikatach.

 

 

UWAGA!
Szkolenie jest integralną częścią projektu pn. „Wiedza-praktyka-kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1
który obligatoryjnie przewiduje następujące działania:
1. Pośrednictwo pracy
2. Doradztwo zawodowe
3. Udział w szkoleniu
4. Odbycie stażu trwającego do 6 miesięcy (w zawodzie/ na stanowisku zgodnym z kierunkiem ukończonego szkolenia)
Szczegóły kolejnych etapów naboru znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Formularze zgłoszeniowe można składać od dnia 06.12.2012r. w pokoju 29 w godzinach od 8.00  do 15.00
(druki formularzy rekrutacynych do każdego szkolenia do pobrania w pok. 29 i na stronie internetowej: LINK)

 


Więcej informacji dotyczących:
• Realizacji Projektu oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Biuro Projektu Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 404a, tel. (15) 823 00 30 wew.160, Koordynator Projektu pok. 401, tel. (15) 823 00 30 wew.168
e-mail: i na stronie www.puptarnobrzeg.pl

• Naboru na szkolenie: Pośrednik Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 29, tel. (15) 823 00 30 wew. 112

Lista aktualności