Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Informacja o naborze wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

29-10-2014

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

W ramach programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

 

O wsparcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne:

1. do 30 roku życia,
2. długotrwale bezrobotne,
3. powyżej 50 roku życia,
4. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
5. posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6. niepełnosprawne,
7. w wieku 30-50 lat

dla których został ustalony profil pomocy II i forma ta wynika z Indywidualnego Planu Działania (w uzasadnionych przypadkach ze wsparcia mogą skorzystać osoby dla których ustalono profil pomocy I).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków udzielane są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (15) 823 00 30 w. 125.

 

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 6 w godzinach od 800do 1500.

Wnioski przyjmowane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji bezrobotnych.

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz ”Regulamin przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu środków na podjęcie działalności gospodarczej” dostępne są na stronie internetowej www.puptarnobrzeg.pl w zakładce ”Pliki do pobrania.

 

PUP

RL/MS

Lista aktualności