Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

LGD ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

07-08-2015

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: kierownik - animator świetlicy

 

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” realizator projektu finansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu FIO 2015 ogłasza nabór na trzy stanowiska pracy:

 

Kierownik Animator w projekcie pt „Kluby środowiskowe dla dzieci i młodzieży”

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie na czas trwania projektu tj. od 01.09.2015r. do 30.11.2016r.

 

Czas pracy: godziny popołudniowe

Miejsce pracy: Jadachy lub Nowa Dęba (os. Poręby Dębskie) lub Tarnowska Wola;

 

I. Niezbędne wymagania:

1.      wykształcenie wyższe (pożądane: pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja, psychologia);

2.      znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych;

3.      dobra znajomość obsługi komputera;

4.      aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi i modzieżą;

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.      łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi i młodzieżą;

2.      komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność;

 

III. Do zakresu wykonywanych zadań w szczególności należeć będą:

1.      kierowanie i prowadzenie działalności świetlicowej dla grupy ok. 25 osób (dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat),

2.      nadzór nad działaniami prowadzonymi w świetlicy projektu przez cały okres jego realizacji,

3.      opracowaniu i utrzymywaniu planu zarządzania projektem, harmonogramu projektu,

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      Cv i list motywacyjny (wraz z informacją wskazującą, której miejscowości dotyczy składana oferta pracy).

2.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach.

4.      Oświadczenie o niekaralności.

5.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Animatora świetlicy” należy składać do dnia 14.08.2015 r. do godz. 14:00 w Siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

V. Ogłoszenie wyników postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrane osoby telefonicznie lub emailem oraz zamieści informację na tablicy ogłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie prowadzonej rekrutacji jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia: Piotr Pastuła - tel. 15 846 22 19.

 

Więcej na stronie LGD

Źródło: www.lasowiacka.pl

 

RL/MM

Lista aktualności