Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Nabór do projektu "Aktywni w życiu"

15-09-2016

 

    Celem projektu „Aktywni w życiu” jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia w grupie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

 

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

A) osoba bezrobotna (do osiągnięcia wieku emerytalnego) lub bierna zawodowo  

B) osoba powyżej 29 roku życia (mająca ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)

C) osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.  należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. kobiety,
 2. osoby długotrwale bezrobotne,
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. osoby w wieku od 50 roku życia

D) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego),

E) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.


KTO NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

- osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

- osoby, które były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych

- osoby, które korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,

- osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

- osoby, które pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,

- osoby, które pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,

- osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/Kandydatkę do projektu,

- osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny  i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

- osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.


FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

 1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej składające się z 7 modułów:

- Promocja firmy (4 godz.)

- Rejestracja działalności gospodarczej (4godz.)

- Elementy kadrowe i prawne (8 godz.)

- Obowiązki księgowo - finansowe (12 godz.)

- Opracowanie biznesplanu (20 godz. w tym 12 godz. ćwiczeń na komputerach)

- Rozliczanie wsparcia finansowego (2 godz.)

- Zagadnienia równych praw kobiet i mężczyzn w kontekście prowadzenia firmy (2 godz.)

 

 1. Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu (4 godz./uczestnika)

 

 1. Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 24 300 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na niezbędne wyposażenie nowo uruchomionej firmy)

 

 1. Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe - 1 750 zł/miesiąc przez 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

 

 1. Doradztwo specjalistyczne wspomagające prowadzenie firmy w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika (2 godz. doradztwa/uczestnika)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch turach:

- I tura we wrześniu 2016 r.

- II tura w styczniu 2017 r.

Każda tura rekrutacji będzie prowadzona przez 10 dni roboczych. 


Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie do Biura Projektu kompletnego formularza rekrutacyjnego z załącznikami (osobiście do Biura Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera).

Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie internetowej www.procarpathia.pl oraz w Biurze Projektu.


Rekrutacja uczestników projektu będzie składała się z następujących etapów:
Etap I
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów

Etap II Ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej opisanej w formularzu rekrutacyjnym
Etap III Rozmowa z doradcą zawodowym w oparciu o badanie komputerowym Testem Kompetencji Przedsiębiorczych.


Ocena formularzy rekrutacyjnych dokonana zostanie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

 

Etap I rekrutacji:
W trakcie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych oceniona zostanie kompletność dokumentacji złożonej przez Kandydata oraz przyznane zostaną punkty za spełnienie następujących kryteriów związanych z przynależnością do grupy docelowej (max. 18 pkt) w tym:

 1. rodzice/opiekunowie prawni z co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia - 6 pkt.
 2. osoby w wieku od 50 roku życia (50+) - 3 pkt.
 3. osoby długotrwale bezrobotne - 3 pkt.
 4. kobiety - 3 pkt.
 5. osoby niepełnosprawne - 3 pkt.

 

Etap II rekrutacji:

W trakcie oceny merytorycznej punkty przyznawane będą za opis planowanej działalności gospodarczej (max. 42 pkt.), w tym:

- Opis planowanej działalności – 9 pkt.,

- Posiadane zasoby tj. kwalifikacje / umiejętności / doświadczenie zawodowe – 11 pkt.,

- Znajomość rynku i konkurencji – 11 pkt.,

- Planowany koszt inwestycji – 11 pkt.

 

W ramach I i II etapu rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

 

Etap III rekrutacji:
Do III etapu zakwalifikowani zostaną Kandydaci którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów z I i II etapu rekrutacji (max. 90 osób w każdym naborze) w oparciu o złożony formularz rekrutacyjny.

III etap rekrutacji ma na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i będzie składał się z rozmowy z doradcą zawodowym oraz z testu badającego predyspozycje przedsiębiorcze kandydatów do projektu.
W ramach III etapu rekrutacji Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów podczas wszystkich trzech etapów rekrutacji.

Liczba uczestników projektu:
W każdej turze rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn. 

Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych 120 osób, w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn.DEFINICJE:

Osoba bezrobotna - 
to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, - aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo - to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 
Osoba powyżej 29 roku życia - 
osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba od 50 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).

Członek rodziny - pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie - http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/aktywni_w_zyciu/dokumenty_do_pobrania/

 

Kontakt:

Biuro projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Gałęzowskiego 6/319 

35-064 Rzeszów

Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu - Marta Głodowska, e-mail:

Koordynator ds. przedsiębiorczości - Urszula Zapał, e-mail:

tel. 661 113 291

 

RL/MS

Lista aktualności