Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nowej Dębie

28-05-2013

    Punkt Pośrednictwa Pracy w Nowej Dębie (PPP) i Ośrodek Szkolenia  Zawodowego w Nowej Dębie (OSZ) to jednostki organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) utworzone w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

    PPP i OSZ to jednostki ściśle ze sobą współpracujące, udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych, jak również efektywnego poszukiwania pracy. Usługi świadczone przez PPP i OSZ skierowane
są głównie do młodzieży:
1) w wieku 15- 25 lat (18-25 lat w przypadku OSZ);
2) poszukującej pracy oraz bezrobotnej o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji wymagającej wsparcia na rynku pracy.

 

     Mimo, iż oferta w głównej mierze skierowana jest do młodzieży, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia otrzyma również każda osoba, która będzie jej potrzebować.

 

    Głównym zadaniem PPP jest znalezienie odpowiedniego pracownika w oparciu o zgłoszone i oczekiwane przez pracodawcę kwalifikacje oraz predyspozycje poszukiwanego kandydata. PPP pełni funkcję otwartej placówki zarówno dla osób poszukujących pracy jak i zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników, oferuje pomoc pracodawcom w procesie rekrutacji pracowników poprzez realizowanie zgłaszanych ofert pracy, organizowanie giełd pracy i targów pracy.  Usługi PPP skierowane są także do osób poszukujących zatrudnienia np. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

   W OSZ inicjowane i prowadzone są kursy mające na celu:
1) zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uczestników;
2) podwyższenie dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników lub zwiększenie ich aktywności zawodowej, w szczególności w razie:

- braku kwalifikacji zawodowych,
- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie ,
- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
         
    Działalność funkcjonujących w jednym miejscu PPP i OSZ zatem przenika się nawzajem i uzupełnia. Osoba szukająca pracy w PPP może zostać skierowana na kurs do OSZ. Jednostki w zakresie realizacji zadań własnych współpracują z  pracodawcami a także m.in. z instytucjami państwowymi i samorządowymi (np. z urzędami pracy, urzędami miast i gmin, szkołami, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, ośrodkami opieki społecznej). Katalog podmiotów, z którymi mogą współpracować PPP i OSZ jest otwarty. Działalność obu ww. nowodębskich jednostek nadzorowana jest przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie (PWK OHP w Rzeszowie), jak również  przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Tarnobrzegu (CEIPM).

 

    WSZYSTKIE USŁUGI DLA KLIENTÓW PPP i OSZ SĄ NIEODPAŁTNIE.

 

Punkt Pośrednictwa Pracy
Ul. Bieszczadzka 2,
39-460 Nowa Dęba
Tel. 15 846-29-32
e-mail: ppp.nowadeba@ohp.pl
www.mbp.ohp.pl –oferty pracy
czynny poniedziałek- piątek w godz. 7:45- 15:45
 

Lista aktualności