Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywizacja zawodowa

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”.

19-02-2019

     Firma Econat Natalia Cios zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”.


Okres realizacji projektu: 01.02.2019r. – 30.04.2020r.
Zapraszamy:
- zarówno kobiety jak i mężczyzn,
- osoby które ukończyły 29 rok życia,
- mieszkające w województwie podkarpackim (zgodnie z KC),
- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo.

Oferujemy:
- 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1551,84 zł brutto,
- szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne ze stypendium szkoleniowym 10,34zł/h brutto
- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
- wsparcie pośrednika pracy.

Dodatkowo zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
- catering podczas zajęć grupowych.

 

     Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od  lutego 2019 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:
Econat Natalia Cios (C.H. EUROPA II – 4 piętro), ul. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, z dopiskiem: projekt „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”

     Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 882 870 003, mailowo: motywacja.aktywizacja.sukces@gmail.com lub osobiście w biurze projektu.

 

Projekt „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
przez Econat Natalia Cios w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trampolina Kariery,
na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0117/18
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

Lista aktualności