Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Inne przetargi

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

21-03-2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym Sołectwa Rozalin, który odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 900

Nr ewiden-
cyjny LNP

Gatunek

Sortyment

Masa
[m3]

Cena wywoławcza [zł]

3344

sosna

S4

1,56

868,00

3345

sosna

WD

0,91

466,00

3346

sosna

WD

0,42

215,00

3347

osika

S4

1,56

217,00

3348

sosna

WD

0,80

410,00

3349

sosna

S4

1,56

250,00

3350

olcha

S4

0,78

170,00

3351

sosna

S4

1,56

250,00

3352

sosna

S4

1,56

250,00

3353

brzoza

S4

0,78

170,00

3354

sosna

S4

3,90

624,00

3355

osika

S4

2,34

326,00

3356

sosna

S4

3,90

624,00

3357

sosna

S4

2,34

375,00

3358

brzoza

S4

1,56

340,00

3359

sosna

S4

0,52

84,00

3360

sosna

S4

0,59

95,00

3361

sosna

S4

3,12

499,00

3362

sosna

WD

3,12

499,00

3363

sosna

S4

3,90

624,00

3364

sosna

WD

0,92

471,00

3365

sosna

WD

0,42

234,00

3366

sosna

WD

0,74

379,00

3367

sosna

WD

0,86

441,00

3368

sosna

WD

0,63

297,00

3369

sosna

WD

0,86

441,00

3370

sosna

WD

0,66

311,00

3371

sosna

WD

0,63

297,00

3372

sosna

WC

0,72

340,00

3373

sosna

WD

0,85

435,00

3374

sosna

WC

0,85

523,00

 

Zbiórka osób zainteresowanych zakupem drewna w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 900 na terenie lasu gminnego przy budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniu przetargu od godz. 800.

Wpłaty za zakupione drewno należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji gotówką.  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia wpłaty. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiścił wylicytowanej ceny traci prawo zakupu drewna. Odbiór drewna w dniu zakupu lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Po wpłacie wylicytowanej należności, kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z jego lokalizacji na własny koszt i we własnym zakresie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Za drewno po zakończeniu licytacji odpowiada kupujący, który po wpłacie należnej kwoty staje się jego właścicielem i w pełni za nie odpowiada. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, bez uzasadnienia przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109 lub telefonicznie pod nr 15 846 26 71 wew. 109.

 

Nowa Dęba, 21 marca 2024 r.

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Ordon

Lista aktualności