Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Inne przetargi

ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż drewna

15-04-2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym Sołectwa Rozalin, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 900

Nr ewiden-
cyjny LNP

Gatunek

Sortyment

Masa
[m3]

Cena wywoławcza [zł]

3345

sosna

WD

0,91

262,00

3367

sosna

WD

0,86

248,00

3369

sosna

WD

0,86

248,00

3373

sosna

WD

0,85

244,00

3374

sosna

WC

0,85

294,00

 

Zbiórka osób zainteresowanych zakupem drewna w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 900 na terenie lasu gminnego przy drodze leśnej w Rozalinie prowadzącej do Nowej Dęby. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych złotych. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniu przetargu od godz. 800.

Wpłaty za zakupione drewno należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji gotówką.  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po uprzednim przedstawieniu potwierdzenia wpłaty. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiścił wylicytowanej ceny traci prawo zakupu drewna. Odbiór drewna w dniu zakupu lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Po wpłacie wylicytowanej należności, kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z jego lokalizacji na własny koszt i we własnym zakresie w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Za drewno po zakończeniu licytacji odpowiada kupujący, który po wpłacie należnej kwoty staje się jego właścicielem i w pełni za nie odpowiada. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, bez uzasadnienia przyczyn.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109 lub telefonicznie pod nr 15 846 26 71 wew. 109.

 

Nowa Dęba, 15 kwietnia 2024 r.

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Ordon

Lista aktualności