Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego

12-09-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

   O  G  Ł  A  S  Z  A

 

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie – z wejściem od strony wschodniej budynku - z przeznaczeniem na: zakład usługowy, biuro, sklep lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą.

Wskazany wyżej lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz wc, o powierzchni ogółem 70,35m2 i jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Konieczność wykonania zasilania w energię elektryczną.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2013r. o godzinie 900 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  5,50zł +Vat (za powierzchnię ogółem 386,93zł +Vat) i nie obejmuje opłat za wywóz nieczystości stałych, za centralne ogrzewanie, za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych.
Ponadto najemca lokalu będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości za zajmowany lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku kalendarzowym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 nr 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu-Oddział w Nowej Dębie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 18 września 2013r. włącznie – do godz. 1400.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 12 września 2013r. do 18 września 2013r.– zgłaszając chęć powyższego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, przy ulicy Leśnej 1 –na III piętrze-w pok. nr 25, tel. nr 15 846 2641.
W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 204 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu ( tel. nr 15 846 2671 w. 204 ).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokale użytkowe.

 

Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Nowa Dęba, 12.09.2013r.
 

Lista aktualności