Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na czas nieoznaczony) lokalu mieszkalnego

02-10-2013

Na podstawie § 15 uchwały nr LI/373/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia
27 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

O  G  Ł  A  S  Z  A

I ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na czas nieoznaczony-bez możliwości wykupu) lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie - z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Wskazany wyżej lokal składa się z czterech pokoi, kuchni łazienki, wc, przedpokoju i jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, a jego powierzchnia użytkowa jest równa 99,55m2.
Pomieszczeniem przynależnym do przedmiotowego lokalu jest piwnica.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2013r. o godzinie 900 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, domu mieszkalnego).
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  2,30zł (za powierzchnię ogółem 228,97zł) i nie obejmuje opłat za zużytą energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych oraz za wywóz nieczystości stałych.
Przyszły najemca lokalu j.w. będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu, wynoszącej 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy (stawka wylicytowana podczas przetargu).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 nr 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu-Oddział w Nowej Dębie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 14 października 2013r. włącznie – do godz. 1400.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 02 października 2013r. do 14 października 2013r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, na II piętrze w pok. nr 203, (tel. 15 846 2671 w.203), a informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu można uzyskać w pok. 204 ( tel. 15 846 2671 w. 204) w godzinach pracy Urzędu tj.: pon.,śr.,czw.,pt. – od 730 do 1530, we wtorek od 830 do 1630.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem
www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokale użytkowe.

Nowa Dęba, 02.10.2013r.

Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności