Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego

02-10-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

I ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie – z przeznaczeniem na: zakład usługowy, biuro, sklep lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą.
Wskazany wyżej lokal składa się z trzech pomieszczeń i wc o powierzchni ogółem 39,20m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną .
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2013r. o godzinie 930 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  20,00zł + Vat (za powierzchnię ogółem 784,00zł + Vat) i nie obejmuje opłat za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych oraz za wywóz nieczystości stałych.
Ponadto najemca lokalu będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości za zajmowany lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku kalendarzowym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 nr 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu-Oddział w Nowej Dębie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 09 października 2013r. włącznie – do godz. 1400.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 02 października 2013r. do 09 października 2013r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, na II piętrze w pok. nr 203, (tel. 15 846 2671 w.203), a informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu można uzyskać w pok. 204 ( tel. 15 846 2671 w. 204) w godzinach pracy Urzędu tj.: pon.,śr.,czw.,pt. – od 730 do 1530, we wtorek od 830 do 1630.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem
www.nowadeba.pl/przetargi/lokale użytkowe.

Nowa Dęba, 02.10.2013r.

 

  Burmistrz

    Wiesław Ordon
 

Lista aktualności