Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

14-01-2013

 

Ogłoszenie

o przetargu NIEOGRANICZONYM na najem lokalu użytkowego

 

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, zwany dalej „wynajmującym”, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3-ch lat lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Krytej Pływalni SOSiR przy ul. T. Kościuszki 14 w Nowej Dębie,
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego - kawiarenki - sklepiku.

Wskazany wyżej lokal o powierzchni całkowitej 48 m² składa się z sali konsumpcyjnej
o pow. 23.48 m², zaplecza o pow. 24.52 m² i wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną
i kanalizacyjną.

Wynajmujący zastrzega, aby w wynajmowanym lokalu prowadzona była sprzedaż
w szczególności: gorących posiłków typu fast food, kanapek, sałatek, deserów, ciast, lodów, słodyczy, napojów bezalkoholowych: kawa, herbata, woda, soki, itp. Lokal powinien być czynny w godzinach otwarcia pływalni. Warunkiem koniecznym wynajmu lokalu jest również prowadzenie sprzedaży akcesoriów basenowych typu: czepki, okulary, klapki, spodenki i stroje kąpielowe, itp.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 10oo w budynku Krytej Pływalni,
ul. T. Kościuszki 14, 39-460 Nowa Dęba.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu lokalu wynosi 16,00 zł netto (słownie: szesnaście złotych) (powiększone o podatek VAT) za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany jest do uiszczania następujących opłat:

  1. Za zużytą wodę i odprowadzane ścieki wg wskazań wodomierzy.
  2. Za dostarczoną ciepłą wodę użytkową wg wskazań wodomierza.
  3. Za wywóz nieczystości stałych, na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi
    w zakresie ich wywozu.
  4. Za zużytą energię elektryczną według wskazań z podlicznika energii elektrycznej.
  5. Za centralne ogrzewanie (ryczałt).

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną zobowiązana jest do przedłożenia komisji przetargowej pisemnego pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć komisji przetargowej do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.                                               

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kwocie 200 zł
(słownie: dwieście złotych)
na konto SOSiR Nr 56 9434 1083 2003 1300 1544 0001 w terminie do dnia
22 stycznia 2013 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek SOSiR. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przez upływem 3-ch dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.

Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa najmu zawarta pomiędzy SOSiR-em, a oferentem wybranym w drodze przetargu.

Oferent obowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności gastronomicznej w budynku Krytej Pływalni  SOSiR-u.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie SOSiR Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 6 ,  tel.: 15 855 54 16.

Ogłoszenie dostępne jest również na stronie sosir: www.sportnowadeba.pl/przetargi

DYREKTOR SOSiR

 

Adam Szurgociński

 

Nowa Dęba, dnia  10 stycznia 2013 r.

 
 
Lista aktualności