Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego

05-05-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

I  ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 5 przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie –- z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).
Wskazany wyżej lokal składa się z czterech pomieszczeń (w tym wc) o powierzchni ogółem 89,40m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. o godzinie 930 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu  wynosi  14,00zł + Vat (za powierzchnię ogółem 1251,60zł + Vat) i nie obejmuje opłat za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, za wywóz  nieczystości stałych, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika  lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych.
Ponadto najemca lokalu będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości za zajmowany lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku kalendarzowym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 23 maja 2017r. włącznie – do godz. 1400.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 8 do 23 maja 2017r. – zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 203 - w godzinach jego pracy, gdzie można również uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu (nr tel. 15 846 2671 w.203).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokaleużytkowe.

 

Nowa Dęba, 05.05.2017r.


Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności