Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

I ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego

27-05-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

I  ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat)  lokalu użytkowego położonego w budynku nr 5 przy ulicy Rzeszowskiej  w Nowej Dębie – - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną  nieuciążliwą działalność gospodarczą .
Wskazany wyżej lokal składa się z trzech pomieszczeń, korytarza i wc o powierzchni ogółem 67,90m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2013r. o godzinie 9oo w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu  wynosi  13,50zł + Vat (za powierzchnię ogółem 916,65zł + Vat) i nie obejmuje opłat za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, za wywóz  nieczystości stałych, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika  lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych.
Ponadto najemca lokalu będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości za zajmowany lokal zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku kalendarzowym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 Nr 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu-Oddział w Nowej Dębie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 03 czerwca 2013r. włącznie – do godz. 14oo.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 27 maja 2013r. do 03 czerwca 2013r.– zgłaszając chęć powyższego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, przy ulicy Leśnej 1 – w Zakładzie Gospodarki Budynkami, na II piętrze, nr tel.15 846 2641.
W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 204 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu (nr tel. 15 846 2671 w. 204 ).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokaleużytkowe.

 

Nowa Dęba, 27.05.2013r.


Burmistrz
Wiesław Ordon
 

Lista aktualności