Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

II ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego

16-05-2018

GKS.7150.2.2018


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

II ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 przy ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie – z wejściem od ul. Mickiewicza - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).
Wskazany wyżej lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz wc, o powierzchni ogółem 71,65m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz piwnic o powierzchni 24,00m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. o godzinie 1000 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  10,50zł + Vat (za powierzchnię ogółem 752,33zł + Vat), a za 1m2 powierzchni piwnic 1,25zł +Vat (za powierzchnię ogółem 30,00zł + Vat) i nie obejmuje opłat: za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych, a także za wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości i za umieszczenie reklamy na budynku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie : sto złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 22 maja 2018r. włącznie – do godz. 1600.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 16 maja 2018r. do 22 maja 2018r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze - w pok. nr 203, tel. nr 15 846 2671 w. 203.
W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 204 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu ( tel. nr  15 846 2671 w. 204 ).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem  www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokale użytkowe.

 

Nowa Dęba, 16.05.2018r.  

Burmistrz
(-) Wiesław Ordon

Lista aktualności