Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

II ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) Mickiewicza 8

12-12-2019

SK.7150.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

II  ustny przetarg ograniczony

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 8 przy ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie –  z wejściem od ul. Mickiewicza - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).

 

Wskazany wyżej lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz wc, o powierzchni ogółem 71,65m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz piwnic o powierzchni 24,00m2.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019r. o godzinie 1100 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  7,00zł + Vat (za powierzchnię ogółem 501,55zł + Vat), a za 1m2 powierzchni piwnic 1,00zł +Vat (za powierzchnię ogółem 24,00zł + Vat) i nie obejmuje opłat: za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych, a także za wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości i za umieszczenie reklamy na budynku.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 20 grudnia 2019r. włącznie – do godz. 1400.

 

  • Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
  • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
  • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  • Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 11 grudnia 2019r. do  20 grudnia 2019r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze - w pok. nr 203, tel. nr 15 846 2671 w. 203. 
  • W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 203 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu ( tel. nr  15 846 2671 w. 203 ).

 

Nowa Dęba, 11.12.2019 r.

Burmistrz

                                                                                   (-) Wiesław Ordon

 

Lista aktualności