Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

Ogłoszenie II ustnego przetargu ograniczonego na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 1

19-02-2020

SK.7150.1.2020


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
   O  G  Ł  A  S  Z  A
II  ustny przetarg ograniczonyna nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego (na okres do trzech lat), położonego w budynku nr 1 przy ulicy 1 Maja w Nowej Dębie –  z wejściem od strony północnej budynku - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).

Wskazany wyżej lokal składa się z czterech pomieszczeń oraz wc, o powierzchni ogółem 64,66 m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz piwnic o powierzchni 26,50 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 1100 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi  10,00zł + Vat (za powierzchnię ogółem 646,60 zł + Vat), a za 1m2 powierzchni piwnic 1,00zł + Vat (za powierzchnię ogółem 26,50zł + Vat) i nie obejmuje opłat: za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych, a także za wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości i za umieszczenie reklamy na budynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 do dnia 27 lutego 2020 r. włącznie – do godz. 1400.

• Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
• Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
• Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
• Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 11 grudnia 2019r. do  20 grudnia 2019r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze - w pok. nr 203, tel. nr 15 846 2671 w. 203.
• W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 203 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu ( tel. nr  15 846 2671 w. 203 ).

Nowa Dęba, 19.02.2020 r.


Burmistrz
                                                                                   (-) Wiesław Ordon

Pliki do pobrania

Lista aktualności