Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 1

10-08-2020

SK.7150.3.2020


 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

   O  G  Ł  A  S  Z  A

I  ustny przetarg ograniczony

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 1 przy ulicy 1 Maja w Nowej Dębie – z wejściem od strony północnej budynku - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).
Wskazany wyżej lokal składa się z 4 pomieszczeń o powierzchni ogółem 49,65 m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi 10,00 zł + Vat (za powierzchnię ogółem 496,50 zł + Vat) i nie obejmuje opłat: za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych, a także za wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości i za umieszczenie reklamy na budynku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, do dnia 18 sierpnia 2020 r. włącznie – do godz. 14.00.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze - w pok. nr 203, tel. nr 15 846 2671 w. 203. 

W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, na II piętrze w pok. 203 - w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu (tel. nr  15 846 2671 w. 203).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokale użytkowe.

 

Nowa Dęba, 10.08.2020 r.


Burmistrz
(-) Wiesław Ordon

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności