Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Lokale użytkowe

Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krasickiego 4

28-01-2021

SK.7150.1.2021

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

O  G  Ł  A  S  Z  A

ustny przetarg nieograniczony

 

 

na nabycie prawa do zawarcia umowy najmu (na okres do trzech lat) lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie – z wejściem od strony zachodniej budynku - z przeznaczeniem na sklep, zakład usługowy, biuro lub inną nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie gier hazardowych).

Wskazany wyżej lokal składa się z trzech pomieszczeń i wc o powierzchni ogółem 49,34 m2 i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 104 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu wynosi 8,00 zł + Vat (za powierzchnię ogółem 394,72 zł + Vat) i nie obejmuje opłat: za zużytą energię elektryczną, za wodę i ścieki, za centralne ogrzewanie, które to opłaty najemca pokrywa oddzielnie, zgodnie z odczytem licznika lub według ustalonych normatywów w przypadku braku urządzeń pomiarowych, a także za wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości i za umieszczenie reklamy na budynku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
ul. Rzeszowska 3 - Bank PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 do dnia 4 lutego 2021 r. włącznie – do godz. 1400.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi po zawarciu umowy najmu lokalu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zainteresowani mogą obejrzeć przedmiot przetargu w dniach od 28 stycznia 2021 r. do
 4 lutego 2021 r.– zgłaszając chęć powyższego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, po nr tel. 15 846 2671 w. 203 lub 204.

W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ulicy Rzeszowskiej 3, w godzinach jego pracy, można uzyskać informacje dotyczące warunków przetargu oraz ewentualnego najmu przedmiotowego lokalu (tel. nr  15 846 2671 w. 203 lub 204).

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem
www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/lokale użytkowe.

 

Nowa Dęba, 28.01.2021 r.

Burmistrz

                                                                                   (-) Wiesław Ordon

Pliki do pobrania

Lista aktualności