Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Dębie

19-11-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Poręby Dębskie - miasto  Nowa Dęba, składającej się z działki  nr ewid. 207/6 o pow. 0,6251 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  1 000 000 zł + 23% podatku VAT.          
Nieruchomość stanowi własność Gminy Nowa Dęba i posiada urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00037494/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  Działka zabudowana jest parterowym murowanym budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów. Zgodnie z ustalonymi warunkami zabudowy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę usługowo-handlowo-gastronomiczną. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona.     

 Przetarg odbędzie się 23 stycznia 2020 roku  o godz. 900 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

          W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie
150 000 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

Nowa Dęba, 18 listopada 2019 r.

Lista aktualności