Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

07-01-2020

 

 

W Y K A Z

lokali  mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

 

Lp.

Numer działki

Powierz-chnia w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie lokalu mieszkalnego

Numer lokalu

Powierzchnia lokalu w m2

Udział w częściach wspólnych

Cena lokalu mieszkalnego w zł

Cena gruntu w zł z Vat

1.

225/4

900

TB1T/00047725/0

ul. Krasickiego 11

7

58,36

5836/190380

132 185,00

2172,18

2.

35/13

1167

TB1T/00048923/5

ul. Kościuszki 106

36

77,60

7760/242770

151 630,00

2339,46

3.

35/13

1167

TB1T/00048923/5

ul. Kościuszki 106

19

38,80

3880/242770

  85 399,00

1169,73

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r. Nr LIV/516/2018 w sprawie zezwolenia na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, nabywcom lokali przysługuje bonifikata w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokalu i gruntu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 19.02.2020 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

Lista aktualności