Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Poręby Dębskie

09-01-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Poręby Dębskie - miasto Nowa Dęba  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące:

1) działka nr ewid. 777/3 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT,

2) działka nr ewid. 777/4 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT,

3) działka nr ewid. 777/5 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT.

           Nieruchomości są własnością Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00059691/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Realizacja zabudowy,  zgodnie   z ustaleniami określonymi w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 I p. pok. 110). Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążone.

          Przetarg odbędzie się 20 lutego 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1)  1000 dla działki nr 777/3 o pow. 0,1200 ha,

2)  1030 dla działki nr 777/4 o pow. 0,1200 ha,

3)  1100 dla działki nr 777/5 o pow. 0,1200 ha.

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

          W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr 777/3 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

2) dla działki nr 777/4 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

3) dla działki nr 777/5 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

Nowa Dęba, 9 stycznia 2020 r.

 

Lista aktualności