Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

18-02-2020

W Y K A Z

lokali  mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

 

Lp.

Numer działki

Powierz-chnia w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie lokalu mieszkalnego

Numer lokalu

Powierzchnia lokalu w m2

Udział w częściach wspólnych

Cena lokalu mieszkalnego w zł

Cena gruntu w zł z Vat

1.

261/3

1660

TB1T/00016886/0

ul. Al. Zwycięstwa

18

50,32

5320/505522

120842,00

1328,40

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r. Nr LIV/516/2018 w sprawie zezwolenia na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, nabywcom lokali przysługuje bonifikata w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokalu i gruntu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 08.04.2020 r.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba,  18.02.2020 r.

 

Lista aktualności