Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Stypendia szkolne 2023/2024

11-08-2023

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba                                 

 Nowa Dęba, 10 sierpnia 2023 r.

                                                               

I N F O R M A C J A

S T Y P E N D I U M    S Z K O L N E  –  2023/2024

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne jest przyznawane:

  • na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;
  • na wniosek właściwego dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  • z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:

  1. Jest uczniem szkoły publicznej, niepublicznej (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej) oraz niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, wychowankiem publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, słuchaczem kolegium  pracowników służb społecznych;
  2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 600 zł * w przeliczeniu na osobę, tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczeni społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Wnioski będą udostępnione od dnia 16 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz od dnia 1 września 2023 r. w szkołach na terenie gminy.


Termin składania wniosków na rok szkolny 2023/2024 upływa:
     1) z dniem 15 września 2023 r. dla uczniów, wychowanków;
     2) z dniem 15 października 2023 r. dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
     3) z dniem 15 lutego danego roku szkolnego dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 201 na II piętrze od 1 września 2023 r.

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 złotych na osobę w rodzinie ucznia.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

 

Druk wniosku oraz zaświadczenia o wysokości dochodu do pobrania poniżej.

ŚS/MM

Lista aktualności