Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Fundusz sołecki 2014r. do dyspozycji mieszkańców

06-02-2014

   Fundusz sołecki jest formą budżetu obywatelskiego, a obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Decyzja o tym czy utworzyć fundusz sołecki pozostaje w gestii rad gmin. 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim,  na podstawie której już w dniu 24 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. Od tego roku, corocznie w budżecie gminy Nowa Dęba wydzielane są środki, dzięki którym mieszkańcy każdego z  sołectw decydują o najpilniejszych wydatkach. 

 

    To mieszkańcy na zebraniach wiejskich podejmują decyzję o przeznaczeniu tego funduszu. Jak wynika z ustawy o funduszu sołeckim, nie mogą to być inne przedsięwzięcia niż zadania własne gminy. Wielu sołtysów mając kłopot z ustaleniem, które przedsięwzięcia można zaliczyć do tej kategorii, a które nie będą się w niej mieścić, konsultują się z pracownikami urzędu przed zebraniami, aby ustalić, co z funduszu może być sfinansowane. Jeśli są to tak oczywiste zadania jak np. remont świetlicy wiejskiej, zakładanie skweru albo budowa placu zabaw na gruncie będącym własnością gminy, to nie ma żadnych wątpliwości – fundusz sołecki na takie zadania oczywiście można przeznaczyć. Jednak nie wszystkie nieruchomości w sołectwie należą do gminy (np. drogi powiatowe, tereny PKP), wtedy funduszu sołeckiego na nie swoje zadania przekazać nie można.

 

    Wysokość środków jakie przypadają na sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa. Wyliczone zgodnie z ustawą środki przypadające na dane sołectwo na rok 2014 wynoszą:

 

Alfredówka – 21 332 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym;

 

Chmielów – 25 951 zł, z przeznaczeniem na: 5 951 zł na remont drogi Rutynowa  w Chmielowie oraz 20 tys. zł  wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej;

 

Cygany – 25 951 zł,  z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;

 

Jadachy – 25 951  zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu odwodnienia drogi Zagroble i odwodnienia drogi Załuże;

 

Tarnowska Wola – 25 951 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek do nasadzeń w lesie gminnym – 251 zł, remont drogi od szkoły do „Figury” – 15 tys. zł, zakup mundurów dla OSP – 3 tys. zł, zakup drzwi dla szkoły podstawowej w Tarnowskiej Woli – 1,7 tys. zł, zakup wyposażenia do szatni sportowej – 6 tys. zł;

 

Rozalin – 23 823 zł., z przeznaczeniem na remont zadaszenia „Grzybka” garażu i wieży, WC oraz zagospodarowania terenu wokół WCK;

 

    Mimo iż ustawa o funduszu sołeckim dotyczy jedynie sołectw, w celu wyrównania szans rozwoju, również osiedlom przyznano do dyspozycji środki w następującej wysokości:

 

Osiedle Dęba – 25 951 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Górka, Kręta, Sowia, Krucza, Podgórze i Zybury;

 

Osiedle Buda Stalowska – 9 731,62 zł, z przeznaczeniem na wykonanie drogi i położenie nawierzchni bitumicznej przy budynku mieszkalnym Gospodarstwa Rybnego;

 

Osiedle Poręby Dębskie – 25 951 zł, z przeznaczeniem na remont melioracji odwadniającej terenu przy ulicy Działowej;

 

Osiedle Broniewskiego – 10 302,55 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowego chodnika wzdłuż bloku nr 2.

 

    Do dnia 30 września 2013 r., zarówno sołectwa jak i osiedla, podjęły uchwały oraz złożyły stosowne wnioski dotyczące rozdysponowania przyznanych środków na rok następny, po czym zostały uwzględnione w budżecie.

 

   Przyszłość Funduszu sołeckiego  
   28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim. Głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie o 15% liczby gmin, w których będzie funkcjonował fundusz sołecki - do poziomu 70% gmin, w których są sołectwa.
    Aktualnie fundusz sołecki jest wyodrębniony w 55% gmin (w tym w Gminie Nowa Dęba). Aby uzyskać ten wynik projekt przewiduje zwiększenie wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego o 10%, do poziomu 20, 30 i 40% (obecnie wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w 10, 20 i 30%).
   Wysokość zwrotu uzależniona jest od zamożności danej gminy, najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze.
  Projekt ma także na celu doprecyzowanie obowiązujących uregulowań i usunięcie barier dla rozwoju funduszy sołeckich. Zaproponowano w nim m.in.:
  -  aby uchwała podejmowana przez radę gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego miała charakter permanentny, tj. obowiązujący do czasu zmiany decyzji. Rozwiązanie to zwiększy trwałość i stabilizację funduszy sołeckich umożliwiając społecznościom planowanie przedsięwzięć w dłuższym okresie;
-   umożliwienie realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy. Każde z sołectw będzie uchwalało oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych przedsięwzięć;

-   wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków. Poprawi to elastyczność i pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków lub reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.
 

 

RL/MS

Lista aktualności