Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

XXX sesja Rady Miejskiej już za nami

03-04-2013

           XXX sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa pod względem ważności spraw będących jej przedmiotem. Najwięcej emocji dostarczył temat "śmieci". Po wypowiedziach mieszkańców, burmistrza oraz burzliwej dyskusji Rada Miejska zatwierdziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, a także określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wybrano także metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Z przyjętymi stawkami opłat mogą się państwo zapoznać w dziale „Środowisko”. Określono również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsce składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, a także częstotliwość, termin i tryb uiszczania opłaty.

Rada przyjęła też roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, który jest potwierdzeniem działań, jakie gmina realizuje od wielu już lat.

Radni dokonali zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając nowe zadania inwestycyjne: budowę boiska wielofunkcyjnego w Jadachach, zakup samochodu p.poż. dla OSP Alfredówka oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie.

Zatwierdzono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba.
            Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba, która doprecyzowuje obowiązujące dotychczas zasady używania herbu określone w listopadzie 2005 r. Zapisy podjętej uchwały dają możliwość używania herbu gminy w formie druku jednobarwnego, a także używanie samego godła herbu gminy - stylizowanego drzewa dębu. Prawo używania herbu Gminy przysługuje organom gminy, jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne w imieniu gminy. Herb może być używany przez inne podmioty, po uzyskaniu uprzedniej zgody burmistrza, jak stanowiły dotychczasowe zasady z 2005 r. 

 

          Nadana została nazwa kolejnej drodze w TSSE w Chmielowie. Nazwę "Chemiczna" otrzymała droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do podmiotów prowadzących działalność w strefie, na odcinku przebiegającym na terenie naszej gminy. Taką samą nazwę posiada droga stanowiąca ciąg komunikacyjny na terenie gminy Tarnobrzeg.

Radni głosowali też nad propozycją nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej nr 9, zgodnie z projektem Klubu Radnych Ratusz. Rada Miejska wynikiem głosowania : 3 za, 8 przeciw, przy 2 wstrzymujących się, nie podjęła uchwały o nadaniu nazwy rondu „Ofiar Wołynia”.


Tematem sesji były również: sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok, potrzeby na rok bieżący, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

 

RL/MM

 

 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*