Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Konsultacje „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”

23-11-2016

OBWIESZCZENIE

Gmin Partnerskich:

Tarnobrzeg i Nowa Dęba

Informuje,

zgodnie z zapisami art. 39 ust.1 pkt.1, art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” wraz z Prognozą odziaływania na środowisko oraz uzgodnieniami z: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.02.2016 r. znak WOOŚ.410.5.4.2016.BK.6 oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym z dnia 11.02.2016 r. znak SNZ.9020.3.4.2016.JM

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.:

 

od dnia 23.11.2016 r. – do dnia 14.12.2016 r.

 

można zapoznać się z założeniami do ww. opracowania w miejscach właściwych dla obszaru danej gminy tj.: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, sektor A, sala 1, stanowisko 5 w godz.: wtorek od 7:30 do 16:30, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30; pok. 302 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 w godz. od 7:30 do 15:30; oraz wnieść uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adresy - Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg; Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba;
  • osobiście - ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych, pok. 41 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7; pok. 302 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adresy e-mailowe: ,  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

 

Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Organami właściwymi do rozpatrywania uwag i wniosków są: dla obszaru gminy Tarnobrzeg - Prezydent Miasta Tarnobrzega; dla obszaru gminy Nowa Dęba - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

Jednocześnie informuję, że uwagi i wnioski złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę, za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

 

 

 

 

 

Lista aktualności