Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym

25-02-2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym (formularz wniosku do pobrania www.nowadeba.pl lub w pok. 207 – II piętro Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy urzędu).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu  producenta  rolnego  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości  współczynników  przeliczeniowych  sztuk  bydła  na  duże  jednostki  przeliczeniowe  określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,  o którym mowa w rozdziale  2  ustawy  z dnia 2 kwietnia  2004 r. o systemie  identyfikacji  i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

                                                                                                                                                                                                                                                                          FN/KM

 

Lista aktualności