Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Stypendia Szkolne rok szkolny 2018/2019

17-08-2018

            Nowa Dęba, 17 sierpnia 2018 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba

 I N F O R M A C J A
S T Y P E N D I U M    S Z K O L N E – 2018/2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne jest przyznawane na:
- wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,
- wniosek właściwego dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka,
- z urzędu.
Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:
1. Jest uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowankiem publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, słuchaczem kolegium  pracowników służb społecznych;
2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 514 zł netto*, a od 1 października 2018 r. 528 zł netto w przeliczeniu na osobę tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.


Wnioski będą udostępnione od dnia 20 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz od dnia 1 września 2018 r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Termin składania wniosków na rok szkolny 2018/2019 upływa:
1) z dniem 15 września 2018 r. dla uczniów, wychowanków;
2) z dniem 15 października 2018 r. dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok.: 201 na II piętrze od 1 września 2018 r.

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 złotych netto na osobę w rodzinie ucznia i obowiązuje do 30 września 2018 r.
Rozporządzenie to traci moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) i wprowadza nowe kryterium dochodowe. Od 1 października 2018 r., kwota 528 złotych netto na osobę w rodzinie ucznia będzie uprawniać do ubiegania się o stypendium szkolne.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Druk wniosku oraz zaświadczenia dostępne są również na stronie internetowej gminy www.nowadeba.pl (zakładka: „Mieszkaniec-Edukacja-Aktualności”, Mieszkaniec-Aktualności”).


           Z up. BURMISTRZA
           mgr Leszek Mirowski
           Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności