Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Stypendia szkolne rok szkolny 2019/2020

13-08-2019

Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                                                                                  Nowa Dęba, 13 sierpnia 2019 r.

Nowa Dęba                                                               

I N F O R M A C J A

S T Y P E N D I U M    S Z K O L N E – 2019/2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego 
jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

 • wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia;
 • wniosek właściwego dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 • z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:

 1. Jest uczniem szkoły publicznej, niepublicznej (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej) oraz niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, wychowankiem publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, słuchaczem kolegium  pracowników służb społecznych;
 2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 528 zł netto* w przeliczeniu na osobę tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczeni społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
  a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Wnioski będą udostępnione od dnia 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy
ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz od dnia 2 września 2019 r. w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Termin składania wniosków na rok szkolny 2019/2020 upływa:

 1. z dniem 15 września 2019 r. dla uczniów, wychowanków;
 2. z dniem 15 października 2019 r. dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;
 3. z dniem 15 lutego danego roku szkolnego dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok.: 201 na II piętrze od 2 września 2019 r.

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto na osobę w rodzinie ucznia.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

 

Druk wniosku oraz zaświadczenie dostępne są również na stronie internetowej gminy www.nowadeba.pl (zakładka: „Mieszkaniec-Edukacja-Aktualności”, Mieszkaniec-Aktualności”).

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności