Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Chodnik przy ulicy Niżańskiej

10-09-2019

Informacja na temat realizacji zadania:  „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów-Nisko, w miejscowości Nowa Dęba w km 28+545 – 29+520.”

(Chodnik przy ul. Niżańskiej)

 

 

 

            Zadanie projektowe zostało zaplanowane do realizacji w budżecie na 2018. W dniu 10 lipca 2018 Gmina podpisała umowę z biurem projektowym Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski s.c.. Termin wykonania projektu  został ustalony na dzień 30.10.2018 r. 

            Ponieważ Gmina Nowa Dęba zakładała realizację zadania w porozumieniu z Województwem Podkarpackim dlatego też w dniu 27 czerwca 2018 Rada Miejska uchwałą nr L/462/2018 udzieliła pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania projektu budowlanego na wyżej wymienione zadanie. W dniu 4 września 2018 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE przyjął uchwałę Nr 468/9940/18 określającą: „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie”. Zgodnie z wytycznymi określonymi w w/w uchwale maksymalny udział finansowy Województwa wynosi 170 000,00 zł (maksymalnie 60 % kosztów zadania) w roku, udział Gminy Nowa Dęba  (40%) 113 333,33 zł. Ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wartość całości zadania wyniosła 807 017,57 zł Gmina Nowa Dęba podzieliła zadanie na etapy. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 872 na terenie miejscowości Poręby Dębskie od km 28+545 do zjazdu w km 28+723 (wyłącznie) wraz z odmuleniem rowu od km 28+840 do km 29+056 strona prawa i przebudowę linii energetycznej. Wniosek. został złożony w dniu 29 października 2018 r w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

            30 stycznia 2019 roku  Rada Miejska uchwałą NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE udzieliła w 2019 roku pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w wysokości 115 000,00 zł. Następnie w dniu 31 stycznia 2019 r. w/w uchwała wraz z dokumentacją projektową i innymi wymaganymi dokumentami została złożona   w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli. W dniu 2 kwietnia  Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę nr 35/885/19  o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Nowa Dęba i 15 kwietnia 2019 r.  podpisana została umowa o pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowej w wysokości 40 000 zł. Dnia 3 września 2019 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE zatwierdził  do realizacji zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów-Nisko, w miejscowości Nowa Dęba w km 28+545 – 29+520.” Przeznaczając na to zadanie kwotę 115 000,00 zł. w 2019 r. W konsekwencji zmniejszenia kwoty maksymalnego dofinansowania z 170 000,00 zł. na 115 000, 00 zł. nastąpiła konieczność zmiany zakresu robót w etapie I. W tej sprawie w dniu 10 września odbyło się spotkanie w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, gdzie wspólnie z projektantem ustalono zakres rzeczowy zadania do realizacji w etapie I. Realizacja kolejnych etapów budowy chodnika planowana jest na lata następne.

 

                                                                                                          UMiG

 

Lista aktualności