Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Pomoc materialna dla uczniów "Stypendium szkolne-2013/2014"

13-08-2013

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba     

Nowa Dęba, 9 sierpnia 2013r.
 

I N F O R M A C J A
S T Y P E N D I U M    S Z K O L N E – 2013/2014

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje o możliwości uzyskania stypendium szkolnego  jako formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne jest przyznawane na:
- wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów,

- wniosek właściwego dyrektora szkoły,
- z urzędu.
Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń, który spełnia niżej wymienione kryteria:
1. Jest uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowankiem publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchaczem publicznego lub niepublicznego kolegium;
2. Pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (wysokość dochodu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 456 zł netto * w przeliczeniu na osobę tj. przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
Wnioski będą udostępnione od dnia 19 sierpnia 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 – w pokoju 201 (na II piętrze) oraz od dnia 2 września 2013r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Termin składania wniosków na rok szkolny 2013/2014 upływa:
1) z dniem 15 września 2013r. dla uczniów, wychowanków,
2) z dniem 15 października 2013r. dla słuchaczy kolegiów.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok.: 201 na II piętrze od 2 września 2013r
.

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz.823) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 złotych netto na osobę w rodzinie ucznia.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182)

Druk wniosku oraz zaświadczenia dostępne są również na stronie internetowej gminy www.nowadeba.pl (zakładka:„Mieszkaniec-Edukacja-Aktualności”,„Mieszkaniec-Aktualności”).


Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Lista aktualności